Input your search keywords and press Enter.

ผอ.ศรชล.ภาค 1 รับการรายงานตัวและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ปี งป.65 เน้น พิทักษ์ รักษา สถาบัน และซื่อสัตย์สุจริต

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) เป็นประธานพิธีรับการรายงานตัว ของผู้บังคับหน่วยงานในสังกัด ศรชล.ภาค 1 ที่มาปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งป.65 ณ ห้องศูนย์ยุทธการ ศรชล.ภาค 1 โดยมี ผู้บังคับหน่วยงานในสังกัดได้เข้ารายงานตัว โดยพร้อมเพรียงกัน

จากนั้นได้เดินทางเข้ามอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับหน่วย ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเบญญา ชั้น 3 อาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึกกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 และ พลเรือตรี ชำนาญ พวงเพชร ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 นำคณะร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบาย โดยพร้อมเพรียงกัน ในเบื้องต้นได้รับชมวิดีทัศน์ เพื่อรับทราบถึง ภารกิจ การปฏิบัติต่างๆ ของ ศรชล.ภาค 1 และประวัติของ ผอ.ศรชล.ภาค 1


จากนั้น พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ได้มอบนโยบาย การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 ของ ศรชล.ภาค 1 ว่า ตามที่ ศรชล. ได้ถูกยกระดับจากศูนย์ประสานการปฏิบัติ เป็นศูนย์อำนวยการ ทำให้มีรูปแบบการทำงานที่มีการอำนวยการให้เกิดการบูรณาการภารกิจ การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มีความเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นับว่าเป็นภารกิจที่ท้าทาย และมีความผันแปรตลอดเวลา เพื่อให้มีข้อมูลสภาพที่เกิดขึ้นจริงที่ทันสมัยอยู่เสมอ บางปัญหาก็หาทางแก้ไข ปรับปรุง และป้องกันมาตลอด และก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาบางอย่างก็แก้ไขและป้องกันยาก บางปัญหาก็ง่ายและบางปัญหาก็ยังแก้ไม่ตก งานของ ศรชล. คือ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมิอาจปฏิบัติงานได้ด้วย หน่วยงานใดเพียงหน่วยเดียว ทั้งในเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขปัญหาได้


โดยเน้นย้ำ ถึงนโยบายที่สำคัญของ ผอ.ศรชล.ภาค 1 ประจำปี งบประมาณ 2565 คือการ พิทักษ์ รักษา ปกป้องและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกโอกาส อย่างเต็มกำลังความสามารถ กำลังพลของ ศรชล.ภาค 1 ต้องมีองค์ความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่มีการละเว้น หรือเลือกปฏิบัติ กำลังพลของ ศรชล.ภาค 1 ต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือภารกิจในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหลัก ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย


ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติด้านต่างๆ ของ ศรชล.ภาค 1 ตามนโยบายของ ศรชล. อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ด้านการหาข่าว ติดตาม ตรวจสอบ การกระทำผิดกฎหมาย ให้มุ่งเน้นการปราบปรามต่อผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด การบูรณาการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อมวลชนจำนวนมาก ให้หน่วยงานของ ศรชล.ภาค 1 ร่วมกันพิจารณาและ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ และตอบสนองต่อนโยบายของ ศรชล. ปรับการบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว. โดยให้ ศคท. (ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ) ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับ ศรชล.จว.
ให้หน่วยงานของ ศรชล.ภาค 1 พิจารณา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส
สำคัญต่างๆ ร่วมกับหน่วยราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และมวลซนเป้าหมาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ในการประสานขอความร่วมมือ งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของ ศรชล.ภาค 1 ให้หน่วยราชการ


องค์กรปกครองท้องถิ่น และมวลชนเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และทัศนคติที่ดี ต่อการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจของ ศรชล.ภาค 1
ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจจริง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และจะทำให้ ศรชล.ภาค 1 เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.ภาค 1 ต่อไป