Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วย “สร้างรากแก้วให้เข้มแข็ง เป็นแรงขับทัพเรือสู่เป้าหมาย”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ เดินทางตรวจเยี่ยมกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ และตรวจเยี่ยมฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ เพื่อมอบนโยบาย และรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง

ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมหน่วยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ ในโรงเรียนนายเรือ ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือที่ว่า”ร่วมใจสร้างรากแก้วให้เข้มแข็ง เป็นแรงขับทัพเรือสู่เป้าหมาย” โดยโรงเรียนนายเรือจะมีความพร้อมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564 มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ