Input your search keywords and press Enter.

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อย่างสง่างามและสมเกียรติ ที่ต้องรับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนถึงทะเลจีนใต้

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก) และ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (อัตราพลเรือโท) ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น


วันที่ 30 กันยายน 2564 ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ให้มีจัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อย่างสง่างามและสมเกียรติ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงชั้นยศนายพลเรือ ในทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากองต่าง ๆ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงทัพเรือภาคที่ 1 รวมถึงผู้บังคับบัญชาของหน่วยกำลัง ที่ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันพลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ท่านใหม่) นั้น นับเป็นการ “Come Back” กลับมารับตำแหน่งในทัพเรือภาคที่ 1 อีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ และสง่างาม สืบเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือมาแล้วหลายหน่วย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ มาแล้วหลายตำแหน่ง ทั้งงานในด้านการปกครองบังคับบัญชา และงานในฝ่ายอำนวยการ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าครบเครื่อง “เก่งทั้งบู๊ และบุ๋น” ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับ ต่อสายตาของผู้บังคับบัญชาในกองทัพเรือ ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบตลอดมาอย่างต่อเนื่อง เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ นับว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาในทัพเรือภาคที่ 1 จะได้ปฏิบัติงานภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของท่านอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป