Input your search keywords and press Enter.

ยิงสลุต 17 นัด พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ บนเรือหลวงอ่างทอง อย่างสมเกียรติ

วันนี้ 30 ก.ย.64 ที่ดาดฟ้าเรือหลวงอ่างทอง ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร. ) ทำพิธีรับส่งหน้าที่ พร้อมกับมอบธงการบังคับบัญชา ให้กับ พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (อัตราพลเรือเอก) ก่อนที่ พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินทางไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ เรือหลวง ปิ่นเกล้า พร้อมกำลังพลประจำเรือ ได้ยิงสลุต 17 นัด เพื่อเป็นเกียรติกับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านเก่าและท่านใหม่


พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า กองเรือยุทธการ สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามนโยบายกองทัพเรือ ตลอดจนสามารถดำรงความพร้อม ทั้งด้านบุคคล องค์วัตถุ และองค์วิธี ในการสนับสนุนกำลังทางเรือให้กับกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้นนับได้ว่า เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในกองทัพเรือ มาแล้วหลายตำแหน่ง จึงมีความมั่นใจว่าท่านจะเป็นผู้นำกองเรือยุทธการไปสู่ความเจริญ ได้ด้วยความภาคภูมิและประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้านต่อไปพลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ มารับหน้าที่สำคัญ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งใจทำงานและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส สามารถสนองนโยบายและความต้องการของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกองเรือยุทธการ จะต้องพัฒนาไปในทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับอดีตผู้บัญการกองเรือยุทธการที่ผ่านมา ได้ทำมาแล้วและมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาทั้งมวลควบคู่ไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จึงขอให้ข้าราชการ ทหาร ในสังกัดทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มความสามารถ มีความคิดริเริ่ม เพื่อผลสำเร็จในภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป