Input your search keywords and press Enter.

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ่อวิน มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากสถานการณ์โควิด-19 

วันนี้ 1 ตุลาคม เวลา 17.20 น.นายอานนท์ สุภาภรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.บ่อวิน พร้อมด้วย นายภิญโญ มะสุนสืบ แพทย์ประจำตำบลบ่อวิน นายชูชาติ ภู่ทอง ผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวจากโรคโควิด-19 ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักกัน หรือควบคุมไว้สังเกตอาการ เช่น ผู้เข้าข่ายติดเชื้อซึ่งได้รับการคัดกรองจากโรงพยาบาล ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ โดยผ่านมาตรการคัดกรองตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ต้องกักตัว 14 วัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จึงได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว