Input your search keywords and press Enter.

ทต.บางละมุง MOU สภ.บางละมุง วางกรอบแนวทางด้านรักษาความสงบและความปลอดภัยประชาชนฯ

ที่ห้องประชุม กาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบางละมุง และสถานีตำรวจภูธรบางละมุง โดยมี ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง พันตำรวจเอก ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลฯคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางละมุง เจ้าหน้าที่สานีตำรวจภูธรอำเภอบางละมุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมเพรียง


ในการนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรจจแห่งชาติ พ.ศ 2547 ระหว่างเทศบาลตำบลบางละมุง กับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฎิบัติภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อบความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก


ดังนั้น ทาง สภ.บางละมุง และเทศบาลตำบลบางละมุง จึงให้ความร่วมมือในการดำเนินงานให้เป็นไปตามความวัตถุประสงค์แห่งบทบัญญัติต่อไป