Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ กองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ กองทัพเรือ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม อ.เกาะกูด จว.ตราด พร้อมด้วย นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 และ นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมในพิธีฯ โดยมี นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด นายธนกร ไชยอรรถ กำนันตำบลเกาะกูด นายสุพัฒน์ ชัยยาศรี รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม รวมถึงคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ พิธีเปิดกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย หลังจากที่รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวเปิดกิจกรรมแล้ว มีการมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะกูดจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว โรงเรียนบ้านคลองเจ้า และโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด


ถือเป็นโอกาสอันดีของน้อง ๆ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม จำนวน 40 คน ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำเยาชนสมานฉันท์ กองทัพเรือในปีนี้ การจัดกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน เกิดจิตสำนึกในเรื่องของความรัก ความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และสามารถนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นกำลังในการเผยแพร่ และเสริมสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน และมีอุดมการณ์ความรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการอบรมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเรื่องพิษภัยจากยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้สำหรับเป็นเกราะป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด สอดแทรกด้วยเนื้อหาความรู้เรื่องภารกิจหน้าที่ของทัพเรือภาคที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานของกองทัพเรือ ที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม รวมถึงยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยในทะเล และเกาะแก่งต่าง ๆ ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ที่สำคัญคือยังมีการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่อง ความสามัคคี และความระมัดระวังในการทำงานร่วมกัน ด้วยกิจกรรม วอล์ค แรลลี่ ทำให้น้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้พร้อมทั้งยังได้สันทนาการร่วมกันอีกด้วย


ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ก่อนการจัดกิจรรมฯ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของจังหวัดตราดทุกประการ ได้รับอนุญาตจาก นายอำเภอเกาะกูด ในฐานะ ผอ.ศบค.เกาะกูด ให้สามารถจัดกิจกรรมได้ โดย ผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งทีมงาน และครูฝึกทุกท่าน ได้รับการตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจก่อนเดินทางไปจัดกิจกรรม ซึ่งมีผลการตรวจเป็นลบ ปลอดเชื้อทุกท่าน สร้างความมั่นใจให้แก่ คณะครูโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองของน้อง ๆ นักเรียนทุกครอบครัวได้ ถึงแม้จะมีการตรวจหาเชื้อแล้วในระหว่างการจัดกิจกรรม ก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด