Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.บูรณาการหน่วยงานฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมัน

ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ย.64 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น ศรชล.จว.รย. ศคท.จว.รย. และปภ.จังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ทำการฝึกซ้อมแผนขจัดคราบน้ำมันจังหวัดระยอง ROSE’21 ภายใต้ พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ตามแผนเผชิญเหตุ ในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน และตารางประสานสอดคล้อง ที่ สปก.2 ศรชล. กำหนด ผ่านระบบ MS Teams โดยมี พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน บุคลากร อุปกรณ์ ประสิทธิภาพการสื่อสาร การสั่งการ การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องที่เกิดจากการปฏิบัติงานและการฝึกซ้อมในครั้งที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และเข้าใจขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล และส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติขจัดคราบน้ำมัน