Input your search keywords and press Enter.

คณะสงฆ์ศรีราชา เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564

วันนี้ (17 กันยายน 2564) ที่ศาลาการเปรียญวัดพันเสด็จใน ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมรับการตรวจและติดตามจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จากส่วนกลาง มีเจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าคณะตำบลในพื้นที่ศรีราชา พระสังฆาธิการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนพื้นที่รับการตรวจเยี่ยม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบกำหนดการ กิจกรรม เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และมอบหมายหน้าที่ให้หน่วยงาน เพื่อรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลบ่อวินและตำบลเขาคันทรงและภาคเอกชนในพื้นที่


นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี แจ้งว่าพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ส่วนกลางกำหนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พร้อมคณะฯ โดยกำหนดลงตรวจเยี่ยม อำเภอศรีราชา ที่วัดพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา


พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) เจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์ เขต 1 ตัวแทนคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา กล่าว่าการประชุมร่วมกันในครั้งนี้เพื่อมอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา บูรณาการร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโดยบูรณาการและสนับสนุนการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ และภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ”หมู่บ้านรักษาศีล 5″ โดยจัดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานตอบคำถามตามหลักเกณฑ์และประเด็นการตรวจเยี่ยมฯ การจัดแสดงต้อนรับของนักเรียน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพืชผักปลอดสารเคมี เป็นต้น และจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับให้สมเกียรติ