Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่ 1 ศรชล.จังหวัดระยอง สมาคมประมงระยอง ร่วมลำเลียงสารไอโอดีนพระราชทานฯ เตรียมเดินทางส่งมอบสู่เด็กดอยพื้นที่ อมก๋อย จ.เชียงใหม่

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 เข้าร่วมลำเลียงปลากะตักแห้งและน้ำปลาพระราชทาน ขึ้นบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ ทร. และปล่อยรถยนต์บรรทุกลำเลียงของพระราชทาน ณ สมาคมประมงระยอง จว.ระยอง เพื่อเดินทางไปส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเล ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ โดยเรียนเชิญ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน ทร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบปลาและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับ สนง.โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 3 ก.ย.64 ณ หอประชุมอำเภออำก๋อย จว.เชียงใหม่ สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน พระราชทานให้แก่เด็กและเยาวชน ในโครงการส่วนพระองค์ฯ พื้นที่ อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่


กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน เป็นกิจกรรมฯ ทร. โดย ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการ ปจว./ปชส. เชิญสมาคมการประมงจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
โดยในปี งป.64 เป็นปีที่ 25 ที่ดำเนินการกิจกรรมฯ มีสมาคมการประมงจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด ตราด จันทบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคิรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร รวมทั้งองค์การสะพานปลา กทม. เข้าร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง 9,000 กก. ปลาทูเค็ม 7,005 กก. ปลากระป๋อง 72,000 กระป๋อง น้ำปลา 15,252 ขวด กะปิ 2,832 กก. และเกลือไอโอดีน 7,190 กก. รวมมูลค่า 3,013,900 บาท


ในการนี้ สนง.โครงการส่วนพระองค์ฯ ได้กำหนดแผนแจกจ่ายสิ่งของพระราชทานในปี งป.64 จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคอีสาน เมื่อ 23 มี.ค.64 ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือและภาคเหนือตอนล่าง (ยกเว้น อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่) เมื่อ 30 มี.ค.64 ได้ดำเนินการเรียบร้อย และครั้งที่ 3 กำหนดใน 3 ก.ย.64 พื้นที่ อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ทร. เป็นผู้ดำเนินการขนส่งสิ่งของพระราชทานจำนวนตามข้างต้น จากจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว