Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว เร่งซ่อมถนนชำรุดหลังหลังฝนตกติดต่อกันหลายวันน้ำกัดเซาะหวั่นอันตรายกับพี่น้องประชาชน

วันนี้ ( 1 กันยายน 2564) นาย จำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อม จนท.อบต.เขาไม้แก้ว เร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอยบ้านลุงตอม ม.1 ถนนสายทุ่งสระแก้ว ม.4 และสายคอกวัว เชื่อม ม.4 ให้แล้วเสร็จ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.เขาไม้แก้ว คำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจากผลกระทบจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำถนนยุบตัวเป็นหลุม เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวจึงเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ปกติเหมือนเดิม

ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร.038-072634-5 ได้ในวันและเวลาราชการ