Input your search keywords and press Enter.

“สมเด็จธงชัย” ให้ข้อคิดฝ่าวิกฤตโควิด 19 รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโควิด 19 อย่างมีสติ

“สมเด็จธงชัย” ให้ข้อคิดฝ่าวิกฤตโควิด 19 ผ่านผู้แทนบางกอกทูเดย์-โครงการติดตามด้วยความห่วงใยในโอกาสเข้าถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหาร และอาหารแก่คนในชุมชน

นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ผู้แทนสื่อมวลชน นำโดย บางกอกทูเดย์ ดร.จุมพล โพธิสุวรรณ และ ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล รวมทั้งโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการฯ ได้เข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของ ภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร และ อาหารกล่องแก่ประชาชน ในชุมชนวัดไตรมิตร ฯ


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ในขณะนี้ ว่า ให้รับรู้ข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับโควิด 19 อย่างมีสติ ให้เรียนรู้การป้องกันการรักษาอย่างคนมีปัญญา โรคในกายของท่านย่อมหายได้ง่ายแล นอกจากนี้ ในเพจ โอวาทธรรม สมเด็จธงชัย ได้นำโอวาทธรรมของท่านมาเป็นข้อคิดเพิ่มเติม ดังนี้
“โพชฌงค์” หรือ “โพชฌงค์ 7” คือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ หรือองค์ของผู้ตรัสรู้ มี 7 อย่าง คือ
1 สติ (สติสัมโพชฌงค์) ความระลึกได้ สำนึกพร้อมอยู่ ใจอยู่กับกิจ
2 จิตอยู่กับเรื่องธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์)
3 ความเฟ้นธรรม ความสอดส่องสืบค้นธรรมวิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์)
4 ความเพียรปีติ (ปีติสัมโพชฌงค์)
5 ความอิ่มใจปัสสัทธิ (ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์)
6 ความสงบกายใจสมาธิ (สมาธิสัมโพชฌงค์) ความมีใจตั้งมั่น จิตแน่วในอารมณ์
7 อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง
ทั้งนี้ ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานโครงการติดตามด้วยความห่วงใยได้ร่วมบริจาค อาทิ เครื่องทำออกซิเจน 1 ตัว ขนาด 7 ลิตร , เครื่องวัดชีพจร-ออกซิเจน จำนวน 30 ชิ้น , แว่นตา Face Shield จำนวน 100 ชิ้น, Hygienic Mask จำนวน 3,200 ชิ้น ฯลฯ รวมมูลค่ากว่าแสนบาท และโลตัส (lotus’s) ได้ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ประชาชน ณ ชุมชนวัดไตรมิตรฯ โดยโลตัสเป็นหนึ่งในกว่า 100 หน่วยงาน ที่ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรใน “โครงการครัวปันอิ่ม ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบอาหารฟรี 2 ล้านกล่อง ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้นำอาหารกล่องไปแจกจ่ายให้แก่ขุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนอมรพันธ์นคร 8, แคมป์คนงานชุมชนเคซี 40, ชุมชนทหารกองหนุน , ชุมชนร่วมสุข 2 ,ชุมชนสุเหร่าแดง และ มูลนิธิบ้านพระพร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน