Input your search keywords and press Enter.

“ทุกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต้องมาก่อน” อบต.เขาไม้แก้ว เร่งแก้ไขถนนชำรุดหวั่นเกิดอันตรายกับผู้สัญจรไปมา

วันนี้ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นาย จำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งสระแก้ว ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตกส่งผลให้ถนนยุบตัวเป็นหลุมส่งผลให้การสัญจรไปมาบนถนนเส้นดังกล่าวไม่สะดวกต่อพี่น้องประชนจึงเร่งดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม
นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวว่า สำหรับถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ที่ได้รับความเสียหาย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหากสิ่งใดที่อยู่ในความสามารถที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นภายใต้อำนาจหน้าที่หรือขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ก็จะดำเนินการทันที แต่ถ้าหากมีความเสียหายจำนวนมากก็จะตั้งเป็นโครงการและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก