Input your search keywords and press Enter.

นายกพัทยา ชง มท. เสนอยุบสภาเมืองพัทยา


นายกเมืองพัทยา แจงส่งเรื่องเสนอมหาดไทย ยุบสภาเมืองพัทยาอย่างเป็นทางการ ก่อนรอ ผวจ.ชลบุรี สรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยา ชุดใหม่จำนวน 12 คน ภายใน 15 วัน และประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 3 วัน หลังทำการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จสิ้น


กรณีเกิดความวุ่นวาย ของสภาเมืองพัทยา ที่มีสมาชิกสภาเมืองพัทยา ลาออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลให้สมาชิกมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สมาชิกที่เหลือจึงต้องยุติบทบาทหน้าที่ลงไปตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น


เมื่อวันที่ 13 ส.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้เปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ต่อกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าวเมืองพัทยา ได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่อไปแล้ว การลาออกของสมาชิก สามารถกระทำได้ ขณะนี้ต้องรอในส่วนของการแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ ถึงแม้จะมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 60 ไปแล้ว แต่ประกาศ คสช.มีข้อยกเว้น
โดยเฉพาะคำสั่งที่ 1/2557 และคำสั่งที่ 85/2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 ที่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้ เมืองพัทยา จะได้นำเสนอเรื่องต่อยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศยุบสภาเมืองพัทยา อย่างเป็นทางการ จากนั้นกระทรวงมหาดไทย จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยาชุดใหม่ จำนวน 12 คน ภายใน 15 วัน หลังได้รับหนังสือคำสั่ง และจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการใน 3 วัน


คุณสมบัติของสมาชิกสภาเมืองพัทยานั้น จะต้องเป็นไปตามคำสั่งเดิมคือจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในท้องถิ่น การศึกษา กฎหมาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โดยจำนวน 2 ใน 3 จะต้องเป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการเกษียณระดับซี 8 ขึ้นไป โดยไม่ได้ห้ามว่าจะเป็นอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยามาก่อน
นายสนธยา กล่าวต่ออีกว่าขณะนี้ไม่ได้รู้สึกห่วงว่า เมื่อสภาเมืองพัทยาว่างลงจะผลต่อการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 หรือไม่ เพราะขณะนี้เรื่องได้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว และคาดว่าจะมีผลภายในเร็ววันนี้ รวมถึงการสรรหาตัวสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งคาดว่าจะทันในการพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน และสามารถประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ได้ เพราะทุกอย่างมีการพิจารณากลั่นกรองโครงการต่างๆ ไปแล้ว รอเพียงการอมุติจากสภาเมืองพัทยา ชุดใหม่เท่านั้น แต่หากเกิดปัญหาขัดข้องเมืองพัทยา ก็สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายของปี 2564 หรืออาจประกาศใช้งบประมาณช้าไป 1 เดือน ซึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไร
สำหรับการประชุมสภาเมืองพัทยานัดล่าสุด ได้มีการหยิบยกกรณีของการขออนุมัติงบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า 1 ปี เกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดมูลค่า 200 ล้านบาท ก่อนอดีตประธานสภาเมืองพัทยา จะมีคำสั่งให้มีการลงคะแนนทางลับ ซึ่งมองว่าการลงคะแนนทางลับควรจะเป็นเรื่องของสถาบันและความมั่นคง และมีคำสั่งให้พิจารณาโครงการใหม่อีกครั้ง ก่อนปิดการประชุม


ในส่วนของ การพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 ได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว และคาดว่าจะมีผลภายในเร็ววันนี้ รวมทั้งการสรรหาตัวสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งคาดว่าจะทันในการพิจารณางบประมาณเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และสามารถประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นี้ต่อไป แต่หากเกิดปัญหาขัดข้อง เมืองพัทยาก็สามารถใช้งบประมาณรายจ่ายของปี 2564 หรืออาจประกาศใช้งบประมาณช้าไป 1 เดือนได้ด้วยเช่นกัน
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645