Input your search keywords and press Enter.

ยุติบทบาทสภาเมืองพัทยา ปธ.-สม.อำลาตำแหน่ง

ประธานสภาเมืองพัทยา เผย สม.ยื่นหนังสือลาออกไม่ทราบเหตุผล ส่งผลให้ สม.ที่เหลือมีจำนวนไม่ครบกึ่งหนึ่งตามกฎหมายที่ต้องยุติบทบาทอำลาตำแหน่ง


นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เปิดเผยว่า คสช.ได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 12 คน ต่อมาสมาชิกสภาเมืองพัทยา 4 ราย ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมืองพัทยา ย้ายไปดำรงตำแหน่งราชการที่สูงขึ้น และเกษียณอายุราชการไปทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาเหลือเพียง 8 คน


การประชุมสภาเมืองพัทยา ที่ผ่านมา สมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 4 คน คือ นายวันต์ หนาวเหนียว นายโชฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง โดยไม่ทราบเหตุผล จึงทำให้เหลือสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพียง 4 คน ไม่ครบกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนด
ทำให้สมาชิกที่เหลืออีก 4 คน คือนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมาย หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยา ชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ทั้งหมด


ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ถือว่าสมาชิกที่เหลือต้องหมดหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพราะมีจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามกฎหมายกำหนด ขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางรองปลัดเมืองพัทยา เร่งทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ว่าจะดำเนินการเสนอแต่งตั้งใครมารับตำแหน่งต่อไป
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645