Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วประชุม ตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด covid- 19

วันนี้ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ประธานการประชุม ตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด covid- 19 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยส่วนราชการ รองนายก ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการใน อบต.เขาไม้แก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาไม้แก้ว ประธาน อสม.ตำบลเขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา (จุดเขาไม้แก้ว)และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ของตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสcovid-19และหาแนวทางเชิงรุกเพื่อชาวตำบลเขาไม้แก้วต่อไป