Input your search keywords and press Enter.

วท.สัตหีบ และ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ลงนาม MOU ข้อตกลงการจัดการศึกษา

เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 8 ก.ค.64 ที่อาคารเวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ(วท.สัตหีบ) ได้มีพิธีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นาง อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารของ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดและแขกผู้มีเกียรติ
นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็น ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) ในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ซึ่งเป็น 1 ใน 25 สถานศึกษา จากจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 429 สถานศึกษา ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ทั่วประเทศ


โดยพิธี ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และ บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อ ดังนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาของรัฐ ในการสร้างและพัฒนาช่างเมคคาทรอนิกส์ และช่างยนต์เพื่อยกระดับมาตรฐานเมคคาทรอนิกส์และช่างยนต์ของไทย ให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนช่างเมคคาทรอนิกส์ และช่างยนต์ให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ และฝีมือของบุคลากร ในงานเมคคาทรอนิกส์และช่างยนต์ ทั้งภาคเอกชน และภาคการศึกษาของรัฐ และเพื่อจัดตั้ง “โรงเรียนในโรงงาน” ขึ้นเป็นหน่วยงาน ที่จัดการเรียน การสอน เฉพาะด้านช่างเมคคาทรอนิกส์และช่างเทคนิค สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์


หลังจากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ วิชิต ว่องวัฒนการ กรรมการผู้จัดการฟอร์ดประเทศไทย Mr. Vinko Saric FTM Plant Manger คุณถิรวุฒิ สายสุพัฒน์ผล ผู้บริหาร ฟอร์ด ชลบุรี ท็อป คาร์ (พัทยา) คุณชัยยง พะเนียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด เอกกรุ๊ป


หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ได้มีการมอบของที่ระลึกจาก ทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และถ่ายภาพ ร่วมกัน ต่อจากนั้นทางด้านคณะผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ดมอเตอร์คัมปะนี (ประเทศไทย) จำกัดได้มอบรถยนต์กระบะฟอร์ด เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมการมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมูลค่า 572,000 บาท อีกด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323