Input your search keywords and press Enter.

โฆษก ทร. เข้าพบ รองปลัด ศธ. หารือประสานความร่วมมือในด้านการศึกษา

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เข้าพบ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อประสานความร่วมมือและหาแนวทางในด้านการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือ ณ ห้องสำนักงานรองปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ


ภาพ/ข่าว สนง.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645