Input your search keywords and press Enter.

ศบค.จังหวัดชลบุรี มีคำสั่งปิด บริษัท น้ำแข็งภูพาน จำกัด


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 47/2564 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2564
ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ภายในสถานประกอบกิจการ “บริษัทน้ำแข็งภูพาน จำกัด” ซึ่งตั้ง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่งให้ ‼️ ปิด ‼️สถานประกอบกิจการ “บริษัทน้ำแข็งภูพาน จำกัด” ซึ่งตั้ง ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นการชั่วคราว และให้สถานประกอบกิจการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการดังกล่าวทุกคน ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645