Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทรภ. 3 เข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรม กับคณะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ PHUKET SANDBOX ในพื้นที่ภูเก็ต


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่จังหวัดภูเก็ต เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาพำนักอยู่ในพื้นที่ ตามโครงการ Phuket Sandbox อย่างเป็นทางการ โดยในวันนี้ พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมกิจกรรมต่างๆ กับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการคัดกรองนักท่องเที่ยว เข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ณ ด่านตรวจภูเก็ต (ด่านท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบผู้เดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตทางบก)


เป็นประธาน การประชุมติดตาม โครงการ Phuket Sandbox ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ โดยได้มอบนโยบายและข้อสั่งการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของโครงการ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนดอย่างเคร่งครัด
เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
“HUG THAIS HUG PHUKET” จัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และหอการค้า จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมความพร้อมการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เยี่ยมชมการฟื้นคืนสภาพของชายหาด และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเล และปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ


นายกรัฐมนตรี ต้อนรับนักท่องเที่ยว สายการบินที่เดินทางเข้าประเทศไทย ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต


นับว่าโครงการ Phuket Sandbox นี้ เป็นสิ่งที่ท้าทายชาวภูเก็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งหากโครงการนี้สำเร็จ จะขยายไปสู่เมืองอื่นๆ ในประเทศไทยได้ต่อไป เพื่อให้ประเทศของเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้ตามภารกิจ 120 วัน เปิดประเทศให้ได้ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้
ภาพ/ข่าว ทัพเรือภาคที่3
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645