Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ร่วมประชุม สร้างความเข้าใจชุมชนโครงการพัฒนาท่าเรืออุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3


เมื่อ 1 ก.ค.64 ศรชล.จว.รย. และ ศคท.จว.รย. โดย น.อ.อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จว.รย. เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)สทร.มาบตาพุด บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด ชุมชนเทศบาลตำบลเนินพระ จำนวน 3 ชุมชน และกลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 14 กลุ่ม โดยมี นางศุภรัตน์ ชิสกุลรัตน์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตน เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรม โกลเด็น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรืออุสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด โดยจะมีการขุดลอกและถมทะเลในพื้นที่ 1,000 ไร่ เพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือและพื้นที่หลังท่าในอนาคต 550 ไร่ และเป็นพื้นที่เก็บกักตะกอนดิน 450 ไร่ ซึ่งปัจจุบัน โครงการยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมก่อสร้างใด ๆ องค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาโครงการ ได้แก่ งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือและแอ่งกลับเรือ งานติดตั้งอุปกรณ์ช่วยในการเดินเรือในเขตร่องน้ำ งานก่อสร้างเขื่อนกันทรายและเขื่อนกันคลื่น งานถมทะเลและงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และชี้แจงแผนการดำเนินการก่อสร้างของโครงการ การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร มาตรการป้องกัน การแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่โครงการต้องนำไปปฏิบัติ รวมทั้งชี้แจงที่มาของแหล่งเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน และกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิติของประชาชน ให้สามารถช่วยเหลือชุมชนในทุกด้านไปพร้อมกัน ทั้งในรูปของวงเงินหรือสิ่งของ ได้แก่ การเยียวยา การพัฒนาอาชีพ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นรูปธรรม


สรุปผลการประชุม มีตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ได้แก่ การติดตั้งม่านกันตะกอน โดยรอบบริเวณที่จะทำการขุดลอกและบริเวณจุดปล่อยน้ำออกจากพื้นที่ถมทะเล เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอน การตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาทางทะเล เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน และลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนและไข่ปลา คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิติของประชาชนในชุมชน จากการดำเนินกิจกรรมโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย กนอ. และ สทร.มาบตาพุด จะนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งชุมชนเทศบาลตำบลเนินพระ 3 ชุมชน และกลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 14 กลุ่ม มีความพึงพอใจกับการประชุมชี้แจงในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว สนง.ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน
0909535645