Input your search keywords and press Enter.

เจ้ากรมเจรทหารเรือตรวจเข้มความพร้อม กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ


วันนี้ 10 มิ.ย.64 ที่หน้ากองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ พร้อมคณะผู้ ตรวจราชการ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ความพร้อมของกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ตามแผนการตรวจพิเศษ ข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมต่างๆ ที่ครอบคลุมกำลังพล ตลอดจนความพร้อมของสรรพกำลัง การปฏิบัติงานหลักของแผนกต่างๆ การรักษาความปลอดภัย การป้องกันความเสียหาย และรับทราบอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอกพิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์ ผู้บังคับการกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ ทหาร แถวให้การต้อนรับ พร้อมรับการตรวจระเบียบการแต่งกาย เครื่องแบบ การฝึกท่าองค์บุคคล และการตรวจโรงนอน ห้องน้ำ ความเป็นอยู่ต่างๆของทหารกองประจำการในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19


พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เจ้ากรมจเรทหารเรือ กล่าว่า การตรวจราชการได้เป็นไปตามภารกิจ หน้าที่ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกองทัพเรือ เพื่อสอดส่องความเป็นไปของหน่วยนั้นๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของกำลังพลที่เป็นภาพลักษณ์ของกองทัพเรือ ให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบแบบแผน ตามระเบียบข้อบังคับที่กองทัพเรือกำหนด อีกทั้งในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด19 ทางหน่วยจะต้องมีมาตราการในป้องกันอย่างเข้มงวด เน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัย อย่างมิดชิด ล้างมือทำความสะอาดให้บ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลทุกคน


สำหรับ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบเป็นกำลังพลในสังกัดกรมรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ได้ฝากการปกครอง การบังคับบัญชาทางสายงานด้านยุทธการไว้กับฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นส่วนแยกของกรมรักษาความปลอดภัยในการมารักษาความปลอดภัย ให้กับกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและหน่วยขึ้นตรง อีกทั้งมีภารกิจสำคัญในการถวายความปลอดภัยให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ทุก ๆ พระองค์ บุคคลสำคัญ สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนการดูแลความสงบเรียบร้อยในเขตรับผิดชอบหรือเขตความปลอดภัยทางทหาร


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323