Input your search keywords and press Enter.

ขนส่งทหารเรือหน่วยงานด้านการขนส่งมีบทบาทด้านการลำเลียงต้องปลอดเชื้อโควิด ไปกับขนส่งทหารเรือปลอดภัยหายห่วง

“กรมขนส่งทหารเรือ ต้องปลอดภัย และปลอดเชื้อโควิด-๑๙” พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ สั่งการให้ทุกหน่วยใช้ขีดความสามารถของหน่วยที่มี ทุ่มเท ช่วยกัน ระวัง ป้องกัน และยับยั้ง ไม่ให้กำลังพลของกรมการขนส่งทหารเรือ ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในส่วนที่ติดแล้วให้ ยับยั้ง ป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดไปสู่คนอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า รถ เรือ และพลขับ มีความปลอดภัย มากที่สุด

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ พลเรือตรี สาธิต นาคสังข์ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ ได้สั่งการให้หน่วยต่าง ๆ ในกรมการขนส่งทหารเรือนำกำลังพลที่มีความเสี่ยงสูง มาตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ แบบ Rapid antigen โดยการ swap เพื่อนำสารคัดหลั่งมาตรวจวิเคราะห์ ประกอบด้วย พลทหาร นักเรียนจ่า ข้าราชการ และผู้บริหาร จำนวน ๒๕๐ นาย โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมเเพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ที่สละเวลานำอุปกรณ์ และเครื่องมือมาตรวจคัดกรองให้ แม้ว่าฝนฟ้าจะตก แต่ภารกิจก็สำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งผลตรวจกำลังพลของกรมการขนส่งทหารเรือทั้งหมด เป็น “ลบ” ทั้งนี้เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือยังเน้นย้ำ ให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติตามมาตรการ ๑๘ ข้อ ที่ผู้บัญชาการทหารเรือกรุณาสั่งการ โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือ สำหรับ ข้าราชการ นอกหน่วย งดวิ่งออกกำลังกายผ่านเข้ามาในพื้นที่กรมการขนส่งทหารเรือ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมพื้นที่ให้ได้อย่างเด็ดขาด