Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564เมื่อเวลา09.00น. นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว และข้าราชการ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการและพี่น้องประชาชนตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564

ร่วมกันทำความสะอาด ที่บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ