Input your search keywords and press Enter.

น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างรายได้ให้ครอบครัวกำลังพล ทร.


พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิด สวนผักรักษ์สุข ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมปลูกต้นประดู่แดง เพื่อเป็นที่ระลึก ณ บริเวณพื้นที่บ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นางสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยา กองเรือยุทธการ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธี


ตามที่ กองเรือยุทธการ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังพลของกองเรือยุทธการ มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 กองเรือยุทธการได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา “แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองเรือยุทธการ ซึ่งจากแนวทางดังกล่าว กองเรือยุทธการ จึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นพื้นที่สาธิตสำหรับการลงมือปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ กำลังพลของกองเรือยุทธการ ภายใต้แนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง


พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า “ศาสตร์พระราชา” คือองค์ความรู้ของพระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ได้พระราชทานแนวคิด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับคนไทยมากว่า 40 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ นับเป็นบุญของประชาชน ชาวไทยอย่างมาก ที่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 ส่วน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ซึ่งมีความรู้และมีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอย่างมาก ที่จะได้ทำความเข้าใจ “ศาสตร์ พระราชา” ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในสถานที่แห่งนี้ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปปรับใช้ กับการดำเนินชีวิตก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323