Input your search keywords and press Enter.

ชลบุรี มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แบบอย่างที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกและชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี พ.ศ.2563


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกและชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจำปี พ.ศ.2563 ให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรี


สำหรับในปีนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 83 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 31 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 52 ราย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยัน ถึงการที่ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อย เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จึงนับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645