Input your search keywords and press Enter.

ผบ.ทรภ.1 เปิดโครงการ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” แบบ New Normal เกษตรทฤษฎีใหม่


*****วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) กองทัพเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ”แบบ New Normal ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด


*****ทัพเรือภาคที่1 จัดกิจกรรมโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ เพื่อน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบ ให้กำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชนทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง
ซึ่งพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านอื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงการเผยแพร่เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่พระองค์ ไม่เพียงทรงปลูกต้นไม้ ปลูกป่าในใจคน แต่จากการทรงงานอย่างหนัก เพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกร พระองค์จึงยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยเสมอมา


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645