Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วลงพื้นที่วางแผนรับมือภัยแล้ง


*****เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย นายบัญชา อุดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พ.จ.อ เจษฎา ครองยุทธ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำบริเวณสระเก็บน้ำบ้านมาบข่าหวานวางแผนการบริหารจัดการน้ำ และตรวจสอบพื้นที่กักเก็บน้ำตามโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านมาบข่าหวาน ม.2 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคขอประชาชนในพื้นที่ ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง


*****นายจำเนียร กีทีปกูล นากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้กล่าวว่า ในช่วงเดือน มกราคม-เมษายน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วจะประสบปัญหาภัยแล้งมาโดยตลอดสระเก็บน้ำที่ใช้ผลิตน้ำปะปาจะแห้งขอดส่งผลให้การผลิตน้ำประปาในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค วันนี้ได้ลงพื้นที่มาสำรวจและวางแผนการจัดการน้ำ รวมถึงการขุดลอกสระเก็บน้ำและขยายขนาดสระเก็บให้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคต่อไปในระยาว