Input your search keywords and press Enter.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในพื้นที่

*****เมื่อเวลา09.30น.ของวันที่ 22 ธ.ค.2563นายจำเนียร กีทีปกูล นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นำคณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเขาไม้แก้ว ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่1-5 ตำบลเขาไม้แก้ว ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ โดยเข้าเยี่ยม ผู้ป่วยติดตียงและผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุงโดยออกเยี่ยมติดตามให้กำลังใจซึ่งในครั้งนี้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ


*****ซึ่งคณะผู้บริหารอบต.เขาไม้แก้ว สมาชิกอบต.เขาไม้แก้ว เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงอสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วย และผู้พิการในครั้งนี้ เพื่อเสริมพลังใจให้กับผู้ป่วยและญาติ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยได้มีการมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ในการออกเยี่ยม ของคณะผู้บริหารอบต.เขาไม้แก้วเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งแนะนะวิธีดูแลผู้ป่วยติดเตียง แก่ทางญาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจวัดความดันแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และแนะนำการทำกายภาพเบื้องต้น และเพื่อรับทราบความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข และให้เห็นว่าทางหน่วยงานราชการไม่ทอดทิ้งพวกเขาแต่อย่างไร มีความห่วงใยตลอดเวลา