Input your search keywords and press Enter.

ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นำเทคโนโลยี ยกผลผลิตทางการเกษตร


*****ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี ให้เข้าถึง เกษตรกรทุกระดับ เพื่อนำไปใช้ส่งเสริมผลผลิตการเกษตรให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนศูนย์ เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC


*****ที่ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในการเป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC ของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเขตตรวจราชการที่ 3 โดยมี คณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เข้าร่วมฯ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 10.30 น.


*****โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะกรรมการศูนย์ AIC จังหวัดราชบุรี และสุพรรณบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประมงจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเขตชลประทานที่ 13 ร่วมให้การต้อนรับในการประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี โดยมีประเด็นหัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลของศูนย์ AIC จังหวัด การจัดประชุมคณะกรรมการ การคัดเลือกกรรมการอื่นๆ และผู้แทนในคณะกรรมการตามระเบียบ การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ และการขับเคลื่อนเพื่อเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในจังหวัด และข้อมูลของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน


*****นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC ในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้คำนึงถึงเกษตรกรในทุกระดับ ตั้งแต่เกษตรกรรายย่อย เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรส่งออก ให้ทุกระดับสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ผลิตขึ้นได้ อีกทั้งในอนาคตจะนำเทคโนโลยีออกสู่ตลาดและเชิญชวนนักลงทุนมาต่อยอดสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ก่อนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการ ผลงาน และผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนำปลาสวยงามและเห็ดโคน ที่เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ มานำเสนอ จังหวัดสุพรรณบุรี นำแห้ว สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจังหวัดราชบุรี นำสัปปะรดบ้านคา ผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมานำเสนอ พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม ต่อยอด ยกระดับ นำเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มศักยภาพของผลผลิตทางการเกษตร ให้ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้น


ภาพ/ข่าว นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี บก.สัตหีบนิวส์ ชลบุรี 0909535645 รายงาน