Input your search keywords and press Enter.

หน.สน.ผู้บังคับบัญชา ศรชล. ชื่นชมการปฏิบัติงานของ ศรชล.ภาค 1 ศรชล.จังหวัดระยอง และด่านตรวจเรือประมงจังหวัดระยอง


*****พล.ร.อ.ภราดร พวงแก้ว หัวหน้าสำ นักงานผู้บังคับบัญชา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (หน.สน.ผู้บังคับบัญชา ศรชล.) และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) ,ศรชล.จังหวัดระยอง ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระยอง (ศคท.จังหวัดระยอง) และด่านตรวจเรือประมงจังหวัดระยอง


*****พร้อมนำคณะเข้ารับฟัง การบรรยายสรุปถึงผลการปฏิบัติที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไข ณ ด่านตรวจประมงระยอง และต่อมาได้นำคณะเข้าชมการร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงหน้าท่า กับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ด่านตรวจประมงระยอง (ปากน้ำ) ณ แพปลา สิงหนาท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยเข้าสุ่มตรวจเรือ โชคธณัฐฐา ประเภท อวนล้อมจับ ขนาด 34.07 ตันกรอส ลูกเรือ 22 คน (ไทย 3 เมียนมา 19) มีวัตถุประสงค์เพื่อขึ้นสัตว์น้ำ โดยจนท.ได้สั่งตรวจตามแผนการตรวจที่ได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง ศรชล.และกรมประมง


*****การตรวจเรือประมงหน้าท่า ได้เข้มงวดตรวจสอบข้อมูลเรือ ใบอนุญาต ข้อมูลคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำการประมง (LB) เครื่องมือทำการประมง การตรวจแรงงาน และมาตรฐานสุขอนามัยในเรือ ผลการตรวจการปฏิบัติของเรือถูกต้องครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมง และกระทรวงแรงงานกำหนด และการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส โควิด 19 ได้กำชับให้ จนท. และลูกเรือประมงทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครัด อีกด้วย


*****พล.ร.อ.ภราดร พวงแก้ว ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชม ถึงการปฏิบัติงานของ ศรชล.ภาค 1, ศรชล.จว.ระยอง เจ้าหน้าที่ชุดตรวจเรือประมง PIPO ของด่านตรวจเรือประมงจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถสนองตอบตามนโยบายรวมทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะรวมทั้งให้กำลังใจ กับกำลังพลทุกนายในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


*****โดยมี พล.ร.ต.สมพงศ์ ศรอากาศ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 น.อ.อนุพงค์ จันทร์พฤกษ์ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดระยอง ว่าที่ น.อ.พิศาล หาญภักดี หน.ศคท.จังหวัดระยอง และ นาย ทวีพงษ์ ศรีผา หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง ร่วมให้การต้อนรับ หน.สน.ผู้บังคับบัญชา ศรชล. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฯ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดระยอง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645