Input your search keywords and press Enter.

จว.สมุทรสาคร เดินหน้าตรวจเรือประมง เน้นมาตรการเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายและป้องกัน COVID-19 ในกลุ่มชาวประมง


*****9 ธ.ค.63 น.อ.เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (รอง ผอ.ศรชล.สมุทรสาคร) น.อ.สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สมุทรสาคร ร่วมกับชุดสหวิชาชีพของ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (จังหวัดสมุทรสาคร) บูรณาการตรวจเรือประมง ตาม เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)

*****ณ หน้าท่าท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ลำ ประกอบด้วย เรืออวนล้อมจับ 3 ลำ เรืออวนลากคานถ่าง 1 ลำ ได้แก่ เรือ ส.รุ่งอรุณนาวี ขนาด 59.17 ตันกรอส ลูกเรือ 29 คน (ไทย 9 เมียนมาร์ 20) เรือ ก.พรณัชชารุ่งศิริ 2 ขนาด 76.36 ตันกรอส ลูกเรือ 29 คน (ไทย 9 เมียนมาร์ 20) เรือ โชคเจ้า พระยา 1 ขนาด 72.48 ตันกรอส ลูกเรือ 25 คน (ไทย 6 เมียนมาร์ 17 ลาว 2) และเรือ กมลสิน 2 ขนาด 67.84 ตันกรอส เรือ อวนลากคานถ่าง ลูกเรือ 11 คน (ไทย 2 เมียนมาร์ 9) ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ในการนี้ได้กำชับให้ลูกเรือสวมหน้า กากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ขณะทำงานในเรือหรืออยู่บนฝั่ง รวมทั้งหมั่นล้างมือให้สะอาด และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยได้เน้นย้ำให้ลูกเรือ สวมเสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานในทะเล ตลอดเวลา


ภาพ/ข่าว: กองสารนิเทศ ฝอ.สน. ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี รายงาน 0909535645