Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ อบรมกลยุทธ การวางแผนทางการเงิน นักเรียนพยาบาลทหารเรือ


*****พลเรือเอก อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ ประธานสวัสดิการสงเคราะห์การเงินกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน สำหรับวัยเริ่มต้นการทำงาน” นักเรียนพยาบาลทหารเรือ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 78 คนเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรุงเทพมหานคร


*****โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และอิสระภาพทางการเงินในอนาคต ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละบุคคลได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบุคคลส่วนใหญ่ละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการทางการเงินเท่าที่ควร

*****ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากปัจจัย ที่สำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยทางด้านสถานภาพหรือฐานะทางการเงิน และปัจจัยทางด้านความเชื่อและทัศนคติที่ผิด ทำให้ไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน ตามที่ต้องการได้ หรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือโอกาสในการหารายได้ สำหรับใช้จ่ายในการดำรงชีพทั้งของตนเองและของผู้ที่อยู่ในอุปการะ นอกจากนี้ในระยะยาวอาจทำให้บุคคลดังกล่าวต้องประสบกับปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิตในบั้นปลายของชีวิตหรือหลังเกษียณอายุได้


ภาพ/ข่าว ปชส.โฆษกกองทัพเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645