Input your search keywords and press Enter.

ทัพเรือภาคที่1รวมพลังจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปรับภูมิทัศน์ รร.บ้านสัตหีบ


*****วันนี้ 8 ธ.ค.63 พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1มาเป็นประธานใน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์ ทาสี เครื่องเล่น ขนทรายปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น ทำความสะอาด ภายในโรงเรียนบ้านสัตหีบ ณ โรงเรียนบ้านสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี หน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำลังพลจิตอาสา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม


*****พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4สถาบันหลักของชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ (ศอญ) จึงถือกำเนิดขึ้น ตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธาน ที่ว่า รักษาสืบสาน ต่อยอดเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณที่นี้เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ในโอกาสดังกล่าว การทำงานกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามเป้าหมาย และขอให้ทนทั้งหลาย ทำงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัย ของกำลังพล เป็นสำคัญ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323