Input your search keywords and press Enter.

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบประกาศนียบัตรเยาวชนโครงการ “ศาสนาบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนมุสลิม”


*****รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่เยาวชน ในโครงการ “ศาสนาบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนมุสลิม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563


*****นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทแก่ เยาวชนผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 2 แก่เยาวชน จำนวน 20 คน ในโครงการ “ศาสนาบำบัดเพื่อเด็กและเยาวชนมุสลิม” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


*****ซึ่งจัดขึ้นโดย กลุ่มเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (กลุ่มอัลอิศลาหุ้ลมุญตะมะอีย์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมุสลิมที่กระทำความผิดซึ่งอาศัยอยู่ในศูนย์ฝึกอบรม ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคม และชุมชนได้อย่างเป็นปกติสุข มี นายสุริยนตร์ โสตถิทัต ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645