Input your search keywords and press Enter.

รร.สัตหีบเขตกองเรือยุทธการเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลและกีฬาลูกนาวี ประจำปี2563


*****วันนี้ 1 ธ.ค.63 ที่โรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางศุภภาณี คลังเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลและกีฬาลูกนาวี ประจำปี2563 โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิด ในการนี้ ได้จัดให้มีขบวนพาเหรดของนักเรียน ที่สวยงาม ตระการตา การแต่งกายที่สวยสดงดงามของบรรดานักเรียน เป็นการให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก ในกิจกรรมครั้งนี้


*****การแข่งขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนสัตหีบ จัดป็น กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน โรงเรียนมิได้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนแต่วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องฝึกฝนความสมารถในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะวิชาพลศึกษา ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับร่างกายของนักเรียน โรงเรียนได้คำนึงถึงด้านสุขภาพร่างกาย ความมีระเบียบวินัย มารยาทของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นก็ฬา รู้จักวิธีเล่นกีฬาที่ถูกวิธี และฝึกฝนความเป็นผู้มีน้ำใจ ให้มีอยู่ในจิตใจของนักเรียนตลอดไปการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในปีนี้ มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ รวมทั้งสิ้น910 คน โดยจัดการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ระยะ ด้วยกันระยะที่ 1 เป็นการแข่งขันกีฬาอนุบาลและกีฬาระดับ ประถมศึกษาระยะที่ 2 เป็นการแข่งขันกรีฑา ซึ่งจะแข่งขันในวันที่4 ธันวาคม2563 โดยโรงเรียนได้จัดคละนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน635 คน จัดให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้าน การแข่งขันกรีฑาทุกคนการตั้งซื่อทีมแต่ละทีมนั้น โรงเรียนได้ใช้สีต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์ประจำทีมสีโดยแบ่งออกเป็น 4 ทีม ดังนี้ คือทีมที่ 1 ทีมสีเขียวทีมที่ 2 ทีมสีเหลืองทีมที่ 3ทีมสีฟ้า ทีมที่ 4 ทีมสีแดง


*****นางศุภภาณี คลังเงิน กล่าวว่า ทางโรงเรียน มีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งในด้านร่างการ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติด พร้อมรองรับความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีของนักกีฬาภายในโรงเรียนสัตหีบ อีกด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323