Input your search keywords and press Enter.

อบต.เขาไม้แก้ว จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุ

*****วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เป็นประธานเปิดประชุมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 132 คน เข้าร่วมประชุม

*****สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความรู้ความสามารถให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละครั้งระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันจากนั้นได้มีการบรรยายให้ความรู้จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ.ตำบลเขาไม้แก้ว มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน โรค โควิค-19

*****ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นลง ทาง อบต.เขาไม้แก้ว ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเขาไม้แก้วได้แนะนำให้ผู้สูงอายุควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรืออยู่ในที่ชุมชน และ รักษาสุขภาพให้ดี รวมไปถึงการให้บริการตรวจวัดสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม และให้ผู้สูงอายุนำสินค้ามาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยกันอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ฐานภัทร อะเวลา
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645 รายงาน