Input your search keywords and press Enter.

รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ตามความคืบหน้าก่อสร้างท่อระบายน้ำหาดยินยอม

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยทีมงานเรารักษ์พัทยา ลงพื้นที่บริเวณถนนพระตำหนัก ซอย 5 ชายหาดยินยอม เมืองพัทยา จ.ชลุบรี เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วม ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมหน้าชายหาดยินยอม เป็นการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำ ขนาดกว้าง 5.5 เมตร ยาว 7 เมตร และลึก 5.3 เมตร และก่อสร้างวางท่อ WEHOLITE Dia. 2 เมตร มีระยะเวาลก่อสร้างรวม 300 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63 ถึงวันที่ 24 มี.ค.64 มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้นรวม 123.8 ล้านบาท

นายพัฒนา รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เรื่องด้วยนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ตามค็อนเซ็ปต์ “พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน” ที่ให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมืองพัทยาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเบื้องต้นได้อย่างมีศักยภาพในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป