Input your search keywords and press Enter.

“ห่วงใย” ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เตรียมความพร้อมบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 เข้าประชุมการเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานกองทัพเรือ ในพื้นที่สัตหีบ รวมไปถึงสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง อำเภอสัตหีบ และหมวดทางหลวงสัตหีบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน ระหว่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 กับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงหารือถึงอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ชี้แจงถึงการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และการเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนในการบรรเทาสาธารณภัย ได้ทุกเมื่อ