Input your search keywords and press Enter.

ห่วงใย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 รับฟังแนวทางการบรรเทาสาธารณภัยของ พัทยา บางละมุง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ

พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก วีระชัย บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1 เดินทางไปยัง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา เพื่อรับทราบความพร้อม และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อ.บางละมุง และเมืองพัทยา โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยาให้การต้อนรับ


การดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติการเชิงรุก เน้นการป้องกันตามนโยบายของกองทัพเรือ อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 1 กับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ


จากการตรวจเยี่ยมพบว่า อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา มีความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทั้งด้านขององค์บุคคล และองค์วัตถุ ในการนี้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ ยังได้ชี้แจงให้อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา ทราบถึงบทบาท และความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 ในด้านของการเตรียมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ พร้อมให้การสนับสนุนในการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดเวลา