Input your search keywords and press Enter.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบเงินช่วยและถุงยังชีพ ผู้พิการในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ตามโครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้ 22 กันยายน 2564 10.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายมนูล วรสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายบัญชา อุดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นางสาวพิชญา จันทร์เจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายเจษฎาคลองยุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว มอบเงินช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)ครัวเรือนละ 1,000 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 71 ครัวเรือน

ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนและผู้พิการ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีพได้และรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้มาลงทะเบียนรับการช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 1-10 กันยายน
พ.ศ.2564 ที่ผ่านการพิจารณา