Input your search keywords and press Enter.

ศรชล.ภาค 1 รื้อทำลายซากเรือคดีถึงที่สุด เพื่อจัดระเบียบฟื้นฟูชายหาด

ศรชล.ภาค 1 รื้อทำลายซากเรือคดีถึงที่สุด เพื่อจัดระเบียบฟื้นฟูชายหาด
วันนี้ 7 ก.ย.64 ที่บริเวณหน้า รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานเปิด โครงการอาสาสมัครรักษ์ทะเลไทย กิจกรรมรื้นถอนและทำลายซากเรือของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยมี พลเรือตรี ประสาทพร สาทรสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นาย กิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ


นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ข้าราชการใน ศรชล.ภาค 1 หน่วยงานราชการพื้นที่สัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันนี้


ตามนโยบายผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 1 ให้ ศรชล.ภาค 1 ดำเนินการจัดระเบียบอ่าวสัตหีบ ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม และอนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบอ่าวสัตหีบ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้บูรณาการหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 1 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ นั้น


ทางคณะทำงาน ฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ อาสาสมัครรักษ์ทะเลไทย ศรชล.ภาค 1 ภายใต้ กิจกรรมรื้อถอนและทำลายซากเรือของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของชายหาด และทะเลอ่าวสัตหีบบริเวณหน้า รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ให้กลับมามีความสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และความสวยงามของทัศนียภาพ ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาจากซากเรือประมงของกลาง ที่สะสมอยู่จำนวนมาก ทำให้กีดขวางและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ รวมถึงทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้แก่ สัตว์น้ำและหญ้าทะเล อีกทั้งการจอดเรือที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ทัศนียภาพของอ่าวสัตหีบขาดความสวยงาม และส่งผลกระทบด้านความมั่นคงต่อพื้นที่ ฐท.สส. ซึ่งเป็นเขตปลอดภัยในราชการทหาร นอกจากนี้แล้วในโครงการฯ ยังช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ถึงความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ให้เกิดเป็นรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่าการจัดโครงการ อาสาสมัครรักษ์ทะเลไทยศรชล ภาค 1 ใน กิจกรรมรื้อถอนและทำลายซากเรือของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วในวันนี้ นับเป็นการเริ่มต้นพลังของเครือข่ายประชาชนภายในชุมชน มีการบูรณาการร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ให้ความสำคัญต่อการรักษา การอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม อีกแห่งหนึ่งของอำเภอสัตหีบ มั่นใจว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นกิจกรรมฯ และได้นำซากเรือประมงของกลางที่มีจำนวนมาก อีกทั้งขยะตามหน้าหาด ขึ้นมาดำเนินการทำลายแล้ว จะทำให้ชายหาดและทะเลอ่าวสัตหีบ บริเวณหน้า รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. แห่งนี้ กลับมามีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้แก่ สัตว์น้ำ และหญ้าทะเล ให้เกิดความสวยงามของทัศนียภาพอ่าวสัตหีบ และหลังจากมีการจัดระเบียบจัดที่จอดเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว จะไม่กีดขวางและเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ อีกด้วย