Input your search keywords and press Enter.

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ รับมอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เรือของพ่อ เรือ ต.91 จากชมรมภริยา กองเรือยุทธการ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอุทยานประวัติศาสตร์ฯ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองสัตหีบ

วันที่ 24 ส.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ เรือ ต.91 รับมอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก เรือของพ่อ เรือ ต.91 จากคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยากองเรือยุทธการ เป็นจำนวนเงิน 300,091 บาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา และดำเนินโครงการอุทยานประวัติศาสตร์ฯ ณ สนามหน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


การจัดทำเสื้อที่ระลึกฯ โดยชมรมภริยากองเรือยุทธการ มีที่มาจากการที่เรือ ต.91 เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และกองเรือยุทธการ ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชดำรัส และทรงให้คำแนะนำแก่กองทัพเรือ จนกระทั่งกองทัพเรือได้จัดสร้างเรือ ต.91 ขึ้นเอง สามารถใช้ในราชการเป็นเวลาถึง 51 ปี จึงได้ออกแบบเสื้อที่ระลึกให้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเรือ ต.91 ที่เข้าถึงได้ง่าย โดยได้ทำการจำหน่ายตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ให้ความสนใจ เช่น กองเรือต่างๆ , กำลังพลในกองทัพเรือ และประชาชนทั่วไป ที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมกันซื้อเสื้อที่ระลึก ทำให้มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 300,091 บาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมอบรายได้ให้แก่คณะกรรมการกองทุนอุทยานประวัติศาสตร์เรือของพ่อ เรือ ต.๙๑ เพื่อนำเข้ากองทุนฯ และนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนต่อไป


ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์ เรือของพ่อ เรือ ต.91 ตั้งอยู่กลางอ่าวดงตาล หน้าสโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองสัตหีบ ที่ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการสร้างอุทยานให้กำลังพลกองเรือยุทธการ และประชาชนทั่วไปร่วมรำลึกสืบไป