Input your search keywords and press Enter.

นายกพัทยา ยันสมาชิกสภาเมืองพัทยาหมดวาระตามกฏหมาย รอคำสั่งมหาดไทย ให้ ผวจ.ชลบุรี คัดสรรสมาชิกเมืองพัทยาใหม่

จากกรณีที่ คสช.ได้แต่งตั้งให้นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว ที่ให้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยา ที่ว่างลงตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกอบข้อ 2 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยา เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 จึงแต่งตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 คน ซึ่งต่อมาพบว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาหลายราย ต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น หรือตำแหน่งราชการที่สูงขึ้น รวมทั้งเกษียณอายุราชการทำให้ที่ผ่านมามีสมาชิกสภาเมืองพัทยา เหลือเพียง 8 คน แต่ยังถือว่ามีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งคือ 6 คนตามกฎหมายที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้ ซึ่งต่อมามีรายงานว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายวสันต์ นาวเหนียว นายโช ฎึก โชติกำจร นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี และนายชาคร กัญจนะวัตตะ ได้ยื่นหนังสือลากออกจากตำแหน่ง โดยไม่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุ ทำให้มีจำนวนสมาชิกเหลือเพียง 4 คน คือ 1.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ 2.พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รดารุณ 3.นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี และ 4.นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ต้องหมดวาระการทำหน้าที่ไปโดยปริยายตามกฎหมาย เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือเรียกว่าสภาเมืองพัทยา ชุดปัจจุบันหมดภาระหน้าที่ทั้งหมดนั้น


ล่าสุด วันที่ 17 ส.ค.64 นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทยไปยังรัฐมนตรีแล้ว เพื่อให้ดำเนินการไปตามกฏหมายต่อไป ในส่วนที่สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ทำหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งทางผู้ว่าได้บอกว่ายังไม่หมดสมาชิกสภาพซึ่งเรื่องนี้ตนก็ไม่รู้ว่าทางสมาชิกได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าอย่างไร แต่ในตามกฎหมายระบุอยู่แล้วว่าถ้าสมาชิกน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ต้องหมดสมาชิกสภาพลงเป็นไปตาม พรบ.เมืองพัทยา และประกาศคณะ คสช.ซึ่งระบุอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ทราบว่าทางสมาชิกที่ไม่ลาออกนั้นได้ดำเนินการอย่างไร สำหรับการจัดตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ใหม่ผิดระเบียบนั้นเกี่ยวกับเกี่ยวเรื่องที่สมาชิกได้นำ พรบ.ของเมืองพัทยา ที่ระบุว่าสมาชิกสภาเมืองพัทยา ต้องมาจากการเลือกตั้งนั้น เรื่องนี้ตนว่ากระแสนี้น่าจะเป็นการเข้าผิด ซึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ปรกติตามระเบียบนั้น ถ้าครบวาระต้องมีการเลือกตั้ง แต่จากประกาศ คสช.ตั้งแต่ปี 2557 ได้มีการประกาศไว้ ฉบับที่ 1 ให้งดอย่าให้มีการจัดการเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 85 เมืองพัทยา และฉบับที่ 86 ของ กทม.ได้ประกาศอย่างชัดเจนช่วงนี้ อบจ. เทศบาล ที่ประกาศเลือกตั้งไป ส่วน อบต. เมืองพัทยา และ กทม.ซึ่งรอเลือกตั้งตามประกาศ คสช.ที่จะประกาศให้เลือกตั้ง ซึ่งจะมีการแต่งตั้งขึ้นมา เช่น เมืองพัทยา และ กทม. ท้องถิ่นอื่นๆ ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งชุดล่าสุดให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ตามประกาศ คสช.ที่มีผลประคับใช้อยู่ ส่วน 4 คน ที่จะมาทำงานนั้นตนไม่ทราบว่าอย่างไร แต่ถ้าตามกฎหมายต้องหมดไปตามวาระซึ่งอยู่ในขั้นตอนของกฏหมายต่อไป