Input your search keywords and press Enter.

นายก อบต.เขาไม้แก้ว ส่งทีมปฏิบัติการตอบโต้ covid-19  ลงพื้นที่เชิงรุกพ่นยาฆ่าเชื้อ covid 19 สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว

วันนี้ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมด้วย รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 หมู่ ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดำเนินมาตรการเชิงรุกพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตามบ้านเรือนประชาชน หมู่บ้าน ร้านค้า  และสถานประกอบการ   แหล่งชุมชน  พื้นที่หมู่ที่ 1 ซอย ผ.อ สนอง ซอยกำนันเขียว บ้านคอเขา หมู่ที่ 5 บ้านคอเขา และพื้นที่บ้านทุ่งสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความรู้ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 covid-19 ให้แก่ ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำสุขภาพในพื้นที่ กำชับให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด โดยได้มีแผนดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. เข้าร่วมประสานงานช่วยเหลือการฉีดพ่นทุกครั้ง

        ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีความจำเป็น หากสามารถงด ชะลอ หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงเวลานี้ขอให้งด ชะลอหรือเลื่อนไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 จะคลี่คลาย