Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 8 จุด

กองทัพเรือ ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ในเขตฝั่งธนบุรี และปริมณฑล จำนวน 8 จุด ได้แก่
1.หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
2.บริเวณหน้าวัดกัลยาณมิตร
3.บริเวณแยกบรมราชชนนี (แยก 35 โบวล์)
4.พื้นที่ตลิ่งชัน บริเวณ รพ.สัตว์ตลิ่งชัน
5.บริเวณหน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย 3
6.บริเวณแยกราชพฤกษ์ตัดถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย4
7.บริเวณแยกพระประแดง จ.สมุทรปราการ
8.บริเวณแยกพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
สำหรับจุดบริการช่วยเหลือประชาชนฯ จะให้บริการประสานงานขั้นต้นกับเครือข่ายสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน จะมีการจัดชุดสายตรวจ และชุดเดินเท้าเข้าชุมชน เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการช่วยเหลือของประชาชน รวมทั้งแจกสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภคตามความจำเป็นให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หรือชุดสายตรวจ และชุดเดินเท้าเข้าชุมชนได้ตลอดเวลา


ซึ่งในแต่ละวันที่ผ่านมา หน่วยบริการประชาชนกองทัพเรือ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามบ้านเรือนต่างๆ ของประชาชน เพื่อลงไปมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอาหารกล่อง เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งให้ความรู้ได้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) รวมทั้งรับเรื่องในการช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับประชาชน