Input your search keywords and press Enter.

ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสาสัตหีบ มอบข้าวสารสนับสนุนครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

ณ. โดมอาคารเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา พร้อมสมาชิกในชมรมได้ร่วมกันนำข้าวสาร จำนวน 250 กิโลกรัม มามอบเพื่อใช้ในการดำเนินงานของครัวสนามเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อประกอบอาหารส่งให้ผู้กักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) โดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เป็นผู้รับมอบ
นางธนภร เผือกน้อย กล่าวว่าวันนี้ชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้มีจิตอาสาที่ต้องการช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงกิจกรรมการกุศลต่างๆ โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น จึงเป็นอีกชมรมการกุศลชมรมหนึ่งในพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่มีส่วนในการสร้างสรรสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่สัตหีบ


และในวันนี้ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของให้แก่ครัวสนามและศูนย์พักพิง ผู้ที่มีความเสี่ยง โดยศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดย นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยแท้จริง และวันนี้ยังได้มาเยี่ยมชมครัวสนามและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ทำงานทุกท่าน อีกด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323