Input your search keywords and press Enter.

อสส.ลงนามความร่วมมือทางด้านการตรวจสอบ การวิเคราะห์คุณภาพ การรับรองคุณภาพและมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ นักท่องเที่ยว และอาหารสัตว์ในสวนสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร โดย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการตรวจสอบ การวิเคราะห์คุณภาพ การรับรองคุณภาพและมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับ นักท่องเที่ยว และอาหารสัตว์ในสวนสัตว์ ผ่านระบบ Zoom โดยมี รศ. ดร. วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยของอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว และสัตว์ในสวนสัตว์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทางปฎิบัติอย่างเหมาะสมต่อบทบาทภารกิจสำหรับทั้งสองหน่วยงาน