Input your search keywords and press Enter.

ศย.กลาง ร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ จัดอบรมทางไกลผ่านจอภาพ ให้ความรู้กฎหมายเยาวชนและครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 9 ก.ย.64; ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (ศย.กลาง) ร่วมกับสถานทูตนิวซีแลนด์ จัดการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนและครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด์ (อบรมทางไกลผ่านจอภาพด้วยโปรแกรม Zoom และ Facebook live ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ) โดยมี นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายประกอบไปด้วย ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษาและผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว อธิบดีกรมพินิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เป็นจำนวนกว่า 700 คน


การบรรยายดังกล่าวมีเนื้อหาถึงที่มาของระบบยุติธรรมสำหรับเยาวชนในประเทศนิวซีแลนด์ บทบาทหน้าที่ของตำรวจและผู้พิพากษาในคดีเยาวชน การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด บทบาทของการประชุมกลุ่มครอบครัว การมีส่วนร่วมของชุมชน สิทธิของผู้เสียหายในคดีเยาวชน สถิติและแผนงานในอนาคต เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเป็นการเพิ่มศักยภาพในองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการคดีและกระบวนวิธีพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวให้มีมาตรฐานสากล
.การบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Phil Dinham OBE Director youth Justice System Development, Orango Tamariki
His Honour Judge Walker Principal Youth Court Judge
Assistant Commissioner,Bill Searle New Zealand Police
Senior Sergeant Caroline Bailey, acting Manager Youth and Schools, Community Partnership and Prevention, New Zealand Police ร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง

ภาพ/ข่าว ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645