Input your search keywords and press Enter.

กองทัพเรือ เปิดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันนี้ 9 ก.ค.64 ที่หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ตามแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมี พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองพระดำริของพระองค์ท่านได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลไทย


พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมถึงอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย และแนวปะการังให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะเป็นแหล่งศึกษาและอนุรักษ์ทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของสัตว์ตามแนวปะการัง ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล และเพื่อพัฒนาพื้นที่หน่วยให้มีความสะอาดสวยงามและปลอดภัย สำหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการและผู้ร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทย ในพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


มีการปฏิบัติที่สำคัญ ประกอบด้วย การปลูกปะการัง การปล่อยปลา การปล่อยเต่าทะเล รวมถึงการดำน้ำเก็บขยะในทะเล และเก็บขยะบริเวณชายหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323